Kế hoạch nhà trường

kế hoạch triển khai "tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017

Thực hiện công văn số 1393/BGDĐT-CTHSSV ngày 05/4/2017 của Bộ GD-ĐT, công văn số 494/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục - Đào tạo và công văn số 122/PGD- ĐT về việc hướng dẫn triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017; Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 như sau:

Kế hoạch năm học 2015-2016

Số:......../KH-MNTH