V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 361/KH-UBND .

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch
số 361/KH-UBND .

Số kí hiệu Số: 18 /PGDĐT
Ngày ban hành 10/01/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Thạch Hà
Người ký Trần Quang Cảnh

Nội dung

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, TH&THCS.
                  
Thực hiện Công văn số 42/KH-SGDĐT ngày 07/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 07/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch triển khai Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn; Phòng Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường hoạt động thông tin truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và giảng dạy kiến thức cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục về dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực, an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng bệnh và phòng, chống các yếu tố nguy cơ sức khỏe.
2.  Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả công tác y tế trường học bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với trẻ em, học sinh trong các trường học.
3. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại Công văn Số 334/PGDĐT ngày 18/9/2018 của Phòng Giáo dục - Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và Y tế trường học năm học 2018 - 2019.
Yêu cầu các các trường triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Trưởng Phòng, các Phó Trưởng phòng;
- Lưu: VT.
 
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
 
 
 
Trần Quang Cảnh

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Số: 527 /PGDĐT 27/12/2018 V/v tăng cường các biện pháp
đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019
Số: 02 /PGDĐT 03/01/2019 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường
Luật số: 25/2018/QH14 12/06/2018 LUẬT
TỐ CÁO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Tố cáo.
Số: 422/PGD&ĐT 25/09/2017 V/v chuẩn bị tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
02/ GM-TrMN 13/09/2017 Được sự nhất trí của phòng Giáo dục – Đào tạo Thạch Hà, sự cho phép của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trường mầm non Thạch Hội tổ chức Hội nghị CB,CC,VC,NLĐ năm học 2017 - 2018.
Số: 1223/SGDĐT-KHTC 24/08/2017 V/v cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018
Số: 316/PGDĐT 31/08/2017 Công văn về việc đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ 2/9 và khai giảng năm học mới
S6:M^//SGDDT-KHTC 21/08/2017 Thong bao miic thu va trinh tu
thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg
chi phi hoc tap tu nam hoc 2017-2018
Số: 312/PGDĐT 30/08/2017 Công văn HD KG
Số 63/VHTT 30/08/2017 DS chuan bi t61 cho nam hoc moi 2017 -2018, So Giao due - Dao tao da
co van ban s6 1237/SGODT ngay 24/8/2017 vS viec huang d~n cac hoat dong d~u
nam hoc va l~ khai giang nam hoc 2017-2018. Nh~m dfry manh cong tac tuyen
truyen huang ung ngay toan dan dua tre dSn tnrong, Phong Van hoa - Thong tin
yeu cau Trung tam Van hoa Thong tin, ThS thao va Du lich, Dai Truyen thanh,
Truyen hinh huyen, UBNO cac xii, thj tran, cac co quan, dan vi dong tren dia ban
huyen tien hanh mot s6 nhiem V~I sau day:
Số: 565/BC-PGDĐT-GDMN 30/12/2016 BÁO CÁO
Sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 - Năm học 2016-2017
Bậc học Mầm non
Số: 25/PGDĐT 02/02/2017 V/v lập danh sách và hồ sơ tinh giản năm 2017 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
SGDDT-VP 13/01/2017 Ve viec lich nghi Tet va trien khai
thu'c hien cac nhiem vu truoc, trong va ' , .
sau Tet Nguyen dan Dinh Dan - 201 7
Số 12-PGDĐT/VP 10/01/2017 Về việc tăng cường công tác PCCC, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong dịp tết nguyên đán và lễ hội Xuân 2017
S6:./ ^ /SGDDT-VP 06/01/2017 V/v trien khai ke hoach ciia UBND
tinh ban dam An toan thirc pliam Tet
Nguyen dan Dinh Dau va miia Le
hoi Xuan 2017
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay328
  • Tháng hiện tại12,034
  • Tổng lượt truy cập1,024,542
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây