Tuyên truyền ngày TDĐTĐT

DS chuan bi t61 cho nam hoc moi 2017 -2018, So Giao due - Dao tao da
co van ban s6 1237/SGODT ngay 24/8/2017 vS viec huang d~n cac hoat dong d~u
nam hoc va l~ khai giang nam hoc 2017-2018. Nh~m dfry manh cong tac tuyen
truyen huang ung ngay toan dan dua tre dSn tnrong, Phong Van hoa - Thong tin
yeu cau Trung tam Van hoa Thong tin, ThS thao va Du lich, Dai Truyen thanh,
Truyen hinh huyen, UBNO cac xii, thj tran, cac co quan, dan vi dong tren dia ban
huyen tien hanh mot s6 nhiem V~I sau day:

Số kí hiệu Số 63/VHTT
Ngày ban hành 30/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Thạch Hà
Người ký Khác

Nội dung

Kinh gui: - Trung tam Van hoa Thong tin, ThS thao va Ou lich; - Dai Truyen thanh, Truyen hinh huyen; - UBNO cac xa, thi tran; - Cac co quan, dan vi dong tren dia ban huyen. DS chuan bi t61 cho nam hoc moi 2017 -2018, So Giao due - Dao tao da co van ban s6 1237/SGODT ngay 24/8/2017 vS viec huang d~n cac hoat dong d~u nam hoc va l~ khai giang nam hoc 2017-2018. Nh~m dfry manh cong tac tuyen truyen huang ung ngay toan dan dua tre dSn tnrong, Phong Van hoa - Thong tin yeu cau Trung tam Van hoa Thong tin, ThS thao va Du lich, Dai Truyen thanh, Truyen hinh huyen, UBNO cac xii, thj tran, cac co quan, dan vi dong tren dia ban huyen tien hanh mot s6 nhiem V~I sau day: 1. T6 chirc cong tac tuyen truySn huang ung ngay toan dan dua tre dSn trwJng b~ng cach treo bang, ca, khfru hi~u, pha no ap phich, t~i cac tn,lc duang 1A. Tinh IQ,lien huy~n, lien xii va cac trvc duang chinh cua xii, thi tr~n, huang d~n, chi d~o cac nha truang treo khfru hi~u, trang tri a c6ng truang va trong khuon vien truang hQc t~i dan vi quan lY. 2. Xay dl,fng bai tuyen truySn keu gQi toan huang ung ngay toan dan dua tre dSn truang va noi r6 mQt s6 huang d~n, quy dinh cua So Giao dvc - Dao t~o trong nam hQc mai t~i van ban s6 1237/SGDDT ngay 24/8/2017 rna UBND huy~n dii gui qua hQp thu di~n tu. 3. Ph6i hgp t6 chuc cac ho~t d(mg van hoa, van ngh~, vui chai giai tr1, thS dvc, thS thao chao mlmg nam hQc mai (2017 - 2018). 4. MQts6 nQi dung khfru hi~u tuyen truySn: - Nhi~t li~t chao mlmg I~khai giang nam hQCmai (2017-2018). - Nhi~t li~t huang ung ngay toan dan dua tre dSn tru'ang 05/9/2017. - Nhi~t li~t chao mung qui vi d~i biSu, cac th~y giao, co giao va cac em hQc sinh vS dl,fl~ khai giang nam hQc 2017- 2018. - Th~y m~u m~c - Tro cham ngoan - Truang khang trang - Lap than thi~n. Liinh d~o tinh, Huy~n uy, HDND, UBND huy~n va cac ban, phong, nganh, doan thS c~p huy~n se tr~c tiSp dl,fl~ khai giang t~i cac truang va kiSm tra cong tac tuyen truySn nam hQc mai, vi v~y kinh dS nghi cac dan vi quan tam thl,fc hi~n.

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Số: 527 /PGDĐT 27/12/2018 V/v tăng cường các biện pháp
đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019
Số: 02 /PGDĐT 03/01/2019 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường
Số: 18 /PGDĐT 10/01/2019 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch
số 361/KH-UBND .
Luật số: 25/2018/QH14 12/06/2018 LUẬT
TỐ CÁO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Tố cáo.
Số: 422/PGD&ĐT 25/09/2017 V/v chuẩn bị tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
02/ GM-TrMN 13/09/2017 Được sự nhất trí của phòng Giáo dục – Đào tạo Thạch Hà, sự cho phép của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trường mầm non Thạch Hội tổ chức Hội nghị CB,CC,VC,NLĐ năm học 2017 - 2018.
Số: 1223/SGDĐT-KHTC 24/08/2017 V/v cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018
Số: 316/PGDĐT 31/08/2017 Công văn về việc đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ 2/9 và khai giảng năm học mới
S6:M^//SGDDT-KHTC 21/08/2017 Thong bao miic thu va trinh tu
thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg
chi phi hoc tap tu nam hoc 2017-2018
Số: 312/PGDĐT 30/08/2017 Công văn HD KG
Số: 565/BC-PGDĐT-GDMN 30/12/2016 BÁO CÁO
Sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 - Năm học 2016-2017
Bậc học Mầm non
Số: 25/PGDĐT 02/02/2017 V/v lập danh sách và hồ sơ tinh giản năm 2017 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
SGDDT-VP 13/01/2017 Ve viec lich nghi Tet va trien khai
thu'c hien cac nhiem vu truoc, trong va ' , .
sau Tet Nguyen dan Dinh Dan - 201 7
Số 12-PGDĐT/VP 10/01/2017 Về việc tăng cường công tác PCCC, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong dịp tết nguyên đán và lễ hội Xuân 2017
S6:./ ^ /SGDDT-VP 06/01/2017 V/v trien khai ke hoach ciia UBND
tinh ban dam An toan thirc pliam Tet
Nguyen dan Dinh Dau va miia Le
hoi Xuan 2017
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay300
  • Tháng hiện tại12,006
  • Tổng lượt truy cập1,024,514
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây