Công văn sở GDĐT về mức thu học phí

Thong bao miic thu va trinh tu
thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg
chi phi hoc tap tu nam hoc 2017-2018

Số kí hiệu S6:M^//SGDDT-KHTC
Ngày ban hành 21/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Sở GD&ĐT Hà Tĩnh
Người ký Trần Trung Dũng

Nội dung

Kinh gui:
Phong Giao due va Dao tao cac huyen, thi xa va tlianh pho;
Truong Dai hoc Ha Tinh; i
Cac Truong Trung hoc pho thong
Thuc hien Van ban s6 4868/UBND-THl ngay 04/8/2017 cua UBND tinh ve
viec triin khai thuc hien thong bao ket luan s6 55/TB-HDND ngay 28/7/2017 ciia
Thuong true HDND tinh; can cu Nghi dinh s6 86 /2015/ND-CP ngay 02/10/2015 cua
Chinh phii Quy dinh ve co che thu, quan ly hoc phi doi voi co so giao due thuoc he
thOng giao due Quoc dan va chinh sach miln, giam hoc phi, h6 trg chi phi hoc tap va
tu nam hoc 2015 - 2016 din nam hgc 2020 - 2021; Thong tu hen tich s6
09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH ngay 30/3/2016 ciia lien Bg: Giao due va
Dao tao - Tai chinh - Lao dong Thuong binh va xa hgi huong dan thuc ihien mot s6
dilu ciia Nghi dinh s6 86/2015/ND-CP ngay 02/10/2015 ciia Chinh phu |quy dinh ve
C O che thu, quan ly hgc phi doi voi co so giao due quoc dan va chinh sach mien, giam
hgc phi, h6 trg chi plii hgc tap tu nam hgc 2015-2016 din nam hgc 202o'-2021; Nghi
quylt s6 57/2017/NQ-HDND ngay 15/7/2017 ciia Hgi ding nhan dan tinh Quy dinli
miic thu hgc phi trong cac co sd giao due cong lap tu nam hgc 2017-2018 den nam
hgc 2020-2021, Sd Giao due va Dao tao tdng hgp cac ngi dung ve miic thu hgc phi
va ho so, thii tuc thuc hien chinh sach mien, giam hgc phi, ho trg chi phi hgc tap
trong cac co sd giao due cong lap tren dia ban tinh Ha Tinh tu nam hgc 2017-2018
den nam hgc 2020-2021 quy dinh tai cac van ban noi tren nhu sau: |
1. MLTC TH U HO C PHI
' ' • i ^
1. Miic hgc phi doi vdi cac chuong trinh giao due dai tra cap hgc mam non va
giao due pho thong cong lap nam hgc 2017-2018:
Dan vi: 1.000 dong/thdng/Hoc sinh
Nganh hoc, cap hoc Mien nui Nong thon Tlianh thj
1. Mdm non 30 50 120
2. Trung hgc co sd 35 45 80
3. Trung hgc pho thong 40 70 110 
Trong do:
- Mien nui gom: Cac xa thuoc khu vuc I , khu virc II, khu vuc III va xa mien
nui theo quy dinh cua Thii tudng Chinh phii. Bo truong, Chu nhiem Uy ban Dan toe;
- Nong thon gom: Cac xa khong thuoc 3 khu vuc I , I I va khu vuc III, xa khong
phai mien niii; Cac phuong, thi tran thugc khu vuc I , I I va khu vuc III; Thi tran mien
niii, thi tran Thien Cam huyen Cam Xuyen va cac phuong Ky Long, Ky Phuong ciia
thi xa Ky Anh.
- Thanh thi gom: Cac phuong va thi tran con lai.
2. Miic hgc phi doi voi giao due dai hgc va giao due nghe nghiep tai cac co sd
giao due cong lap chua tu bao dam kinh phi chi thuong xuyen va chi dau tu tu nam
hgc 2017 - 2018 din nam hgc 2020 - 2021:
a) Trinh do dai hgc:
Ban V tinh: 1.000 dong/thang/sinh vien
Khoi nganh, chiiyen nganh dao tao
Nam hoc
2017-2018
Nam hoc
2018-2019
Nam hoc
2019-2020
Nam hoc
2020-2021
1. Nong, lam, thiiy san 440 620 800 980
2. Khoa hgc xa hoi, kinh tl , luat 545 690 835 980
3. Khoa hgc tu nhien; ky thuat, cong
nghe; the due the thao, nghe thuat;
khach san, du lich
630 810 990 1.170
4. Y dugc 755 980 1.205 1.430
_ 7
b) Trinh do cao dang:
Ban vj tinh: 1.000 ding/thang/sinh vien
Klioi nganh, chuyen nganh dao tao
Nam hoc
2017-2018
Nam hoc
2018-2019
Nam hoc
2019-2020
Nam hoc
2020-2021
1. Nong, lam, thiiy san 345 490 635 780
2. Khoa hgc xa hgi, kinh te, luat 435 550 665 780
3. Khoa hgc tu nhien; ky thuat, cong
nghe; the due the thao, nghe thuat;
khach san, du lich
505 650 795 940
4. Y dugc 590 775 960 1.140
c) Trinh do trung cap:
Khoi nganh, chuyen nganh dao tao
Nam hgc
2017-2018
Nam hgc
2018-2019
Nam hgc
2019-2020
Nam hgc
2020-2021
i
1. Nong, lam, thiiy san 300 430 560 690
2. Khoa hoc xa hoi, kinh te, luat 380 485 590 690
3. Khoa hoc tu nhien; ky thuat, cong
nghe; the due thi thao, nghe thuat;
khach san, du lich
435 565 690 1 820
4. Y dugc 510 675 840 1.000
d) Trinh do til n sy, thac sy: Muc hgc phi tu nam hgc 2017-2018 d:ln nam hgc
2020-2021 dugc xac dinh bSng muc hgc phi quy dinh tai diem a muc nay|nhan (x) he
so sau day:
Trinh do dao tao He so so vdi dai hgc |
1. Dao tao thac sT 1,5
2. Dao tao tien sT 2,5 1
d) Hgc phi hgc lai doi voi co sd giao due nghe nghiep va dai hgc cong lap bang
100% muc tran hgc phi tuong ung cung trinh do dao tao, nhdm nganh, chuyen nganh
va nghe dao tao theo chucmg trinh dao tao dai tra tai co sd dao tao dai hgc va giao
due nghe nghiep cong lap chua dam bao kinh phi chi thudng xuyen va chi dau tu quy
dinh tai Nghi dinh sd 86/2015/ND-CP cua Chinh phu Quy dinh ve co che thu, quan ly
hgc phi doi vdi co sd giao due thugc he thong giao due Quoc dan va chinli sach mien,
giam hgc phi, ho trg chi phi hgc tap va tu nam hgc 2015 - 2016 den nam hgc 2020 -
2021. !
11. MIEN, GIAM HOC PHI VA HO TR O CHI PHI HOC TAP !
1. Doi tugng khong phai dong hgc phi: i
a) Hgc sinh tieu hgc trudng cong lap;
b) Hgc sinh, sinh vien nganh su pham he chinh quy dang theo hgc tai cac co sd
giao due nghe nghiep va giao due dai hgc cong lap, theo chi tieu dao tao cua Nha
nude;
> 7
c) Ngudi theo hgc cac nganh chuyen mdn dac thu dap ung yen cau phat trien
kinh t l - xa hgi, qudc phong, an ninh theo quy dinh cua Luat Giao due dai hgc. Cac
nganh chuyen mdn dac thu do co quan nha nude co tham quyen ban hanh.
2. Doi tugng dugc mien hoc phi:
a) Ngudi CO cong vdi each mang va than nhan cua ngudi c6 cong vdi each
mang theo Phap lenh Vu dai ngudi cd cong vdi each mang dugc hgp nhat tai van ban
sd OIA/BHN-VPQH ngay 30 thang 7 nam 2012 cua Van phong Qudc hoi. Cu the:
- Anh hung Luc lugng vu trang nhan dan; Thuong binh; Ngudi hudng chinh
sach nhu thuong binh; Anh hiing lao dong trong thdi ky khang chien (neu cd);
- Con cua ngudi hoat ddng each mang trudc ngay 01 thang 01 nam 1945 (neu
c6); con cua ngudi hoat ddng each mang tir ngay 01 thang 01 nam 1945 den ngay
khdi nghia thang Tam nam 1945 (ndu cd); con cua Anh himg Luc lugng vu trang
nhan dan; con cua Anh hung Lao ddng trong thdi ky khang chien; con cua liet sy; con
cua thuong binh; con cua ngudi hudng chinh sach nhu thuong binh; con ciia benh
binli; con ciia ngudi hoat ddng khang chien hi nhiem chat doc hda hgc.
b) Tre em hgc mau giao va hgc sinh, sinh vien hi tan tat, khuyet tat thugc dien
hd ngheo hoac hd can ngheo theo quy dinh ciia Thii tudng Chinh phii;
c) Tre em hgc mau giao va hgc sinh dudi 16 tudi khdng cd ngudn nudi dudng
quy dinh tai Khoan 1 Dieu 5 Nghi dinh sd 136/2013/ND-CP ngay 21 thang 10 nam
2013 ciia Chinh phii quy dinh chinh sach trg giiip xa hgi ddi vdi ddi tugng bao trg xa
hgi. Cu the:
- Bi bd roi chua cd ngudi nhan lam con nudi;
- Mo cdi ca cha va me;
- Md cdi cha hoac me va ngudi con lai mat tich theo quy dinh ciia phap luat;
- Md cdi cha hoac me va ngudi con lai dang hudng che do cham sdc, nudi
dudng tai co sd bao trg xa hgi, nha xa hgi;
- Md cdi cha hoac me ya ngudi cdii lai dang trong thdi gian chip hanh an phat
tu tai trai giam hoac dang chap hanh quyet dinh xii ly v i pham hanh chinh tai trudng
giao dudng, co sd giao due bat budc, co sd cai nghien bat budc;
- Ca cha va me mat tich theo quy dinh ciia phap luat;
- Ca cha va me dang hudng chi do cham sdc, nudi dudng tai co sd bao trg xa
hgi, nha xa hgi;
- Ca cha va me dang trong thdi gian chap hanh an phat tu tai trai giam hoac
dang chap hanh quyet djnh xu ly vi pham hanh chinh tai trudng giao dudng, co sd
giao due bat budc, co sd cai nghien bit budc;
- Cha hoac me mat tich theo quy dinh ciia phap luat va ngudi con lai hudng
che do cham sdc, nudi dudng tai co sd bao trg xa hgi, nha xa hgi;
- Cha hoac me mat tich theo quy dinh ciia phap luat va ngudi con lai dang
trong thdi gian chap hanh an phat tu tai trai giam hoac dang chap hanh quylt dinh xii
ly vi pham hanh chinh tai truong giao duong, co sd giao due bit budc, co sd cai
nghien bat budc; I
- Cha hoac me dang hudng che do cham sdc, nudi dudng tai co sd bao trg xa
hgi, nha xa hgi va ngudi con lai dang trong thdi gian chip hanh an phgt tu tai trai
giam hoac dang chap hanh quyet dinh xu ly vi pham hanh chinh tai |trudng giao
duong, C O sd giao due bit budc, co sd cai nghien bit budc. |
i
d) Tre em hgc mau giao va hgc sinh phd thdng c6 cha me thugc didn hd ngheo
theo quy dinh cua Thu tudng Chinh phu;
d) Tre em hgc mau giao va hgc sinh pho thdng la con cua ha sT quan va binh sT,
chien sT dang phuc vu cd thdi han trong luc lugng vu trang nhan dan: theo quy dinh
tai Khoan 1 Didu 4 Thdng tu lidn tich sd'20/2012/TTLT-BQP-BTC ngaV 06/3/2012
cua Lien Bd Qudc phong va Bd Tai chinh hudng dan thuc hien Nghi djnh sd
88/2011/ND-CP ngay 29/9/2011 cua Chinh phu ve chd do, chinh "sach jdi i vdi gia
dinh ha sT quan, binh sT tai ngu; I
e) Hgc sinh, sinh vien he cu tuydn (ke ca hgc sinh cu tuydn hgc nghd ngi tru
vdi thdi gian dao tao tu 3 thang trd Idn);
f) Hgc sinh trudng phd thdng dan tdc ngi tru, trudng du bi dai hgc| khoa du bi
dai hgc; j
g) Hgc sinh, sinh vidn hgc tai cac co sd giao due nghd nghiep va giao due dai
hgc la ngudi dan tdc thidu sd thugc hd ngheo va hd can ngheo theo quy dinh cua Thu
tudng Chinh phu;
h) Sinh vidn hgc chuydn nganh Mac - Ld nin va Tu tudng Hd Chi Minh;
i) Hgc sinh, sinh vidn, hgc vidn hgc mot trong cac chuydn nganh Lao, Phong,
Tam than, Giam dinh phap Y, Phap y tam than va Giai phau benh tai cac co sd dao
tao nhan luc y te cdng lap, theo chi tidu dao tao cua Nha nude; j
k) Hgc sinh, sinh vidn ngudi dan tdc thidu sd rat it ngudi d vung co Didu kidn
kinh td - xa hgi khd khan hoac dac biet khd khan. Cu thd:
- Ngudi dan tdc thidu so rat it ngudi bao gom: La Hu, La Ha, Pa Then, Lu,
Ngai, Chut, Ld Ld, Mang, Cdng, Cd Lao, Bo Y, Si La, Pu Peo, Ro Mam, BRau, 0
Du; I
- Vung cd Didu kidn kinh te - xa hgi khd khan va dac biet khd khan dugc xac
dinh theo quy djnh hien hanh.
1) Sinh vidn cao dSng, dai hgc, hgc vidn cao hgc, nghidn cuu sinh hgc cac
chuydn nganh trong ITnh vuc nang lugng nguydn tii;
m) Ngudi tdt nghiep trung hgc co sd hgc tidp Idn trinh do trung cap (bao gdm
ca hgc sinh tdt nghiep trung hgc co sd hgc tidp Idn trinh do trung d p nghe va trung
cap chuydn nghiep); 
n) Ngudi hoc cac trinh do trung dp , cao dSng, ddi vdi cac nganh, nghe khd
tuydn sinh nhung xa hoi cd nhu d u theo danh Muc do Thu trudng co quan quan ly
nha nude vd giao due nghd nghiep d trung uong quy dinh;
o) Ngudi hoc cac nganh, nghd chuydn mdn dac thu dap ung ydu cau phat tridn
kinh td - xa hoi, qudc phong, an ninh theo quy dinh cua Luat Giao due nghd nghiep.
Cac nganh chuydn mdn dac thu do co quan nha nude cd tham quydn ban hanh.
3. Doi tugng dugc giam hoc phi:
a) Cac ddi tugng dugc giam 70% hoc phi gdm:
- Hoc sinh, sinh vidn hoc cac nganh nghd thuat truydn thdng va dac thu trong
cac trudng van hda - nghd thuat cdng lap va ngoai cdng lap, gdm: Nhac cdng kich hat
dan tdc, nhac cdng truyen thong Hud, ddn ca tai tu Nam Bd, didn vidn san khdu kich
hat, nghd thuat bidu didn dan ca, nghd thuat ca tru, nghd thuat bai chdi, bidu didn nhac
cu truydn thdng;
- Hoc sinh, sinh vidn cac chuydn nganh nha nhac cung dinh, cheo, tudng, cai
F f y t F
luong, mua, xidc; mot sd nghd hoc nang nhoc, doc hai, nguy hidm ddi voi giao due
nghd nghiep. Danh Muc cac nghd hoc nang nhgc, ddc hai, nguy hidm do Bd Lao
ddng - Thuong binh va Xa hoi quy dinh;
- Tre em hgc mau giao va hgc sinh, sinh vidn la ngudi dan tdc thidu sd (khdng
phai la dan tdc thidu sd rat it ngudi) d vung cd Didu kidn kinh td - xa hgi dac biet khd
khan theo quy dinh cua co quan cd tham quydn. Cu the:
+ Ngudi dan tdc thidu sd (khdng phai la dan tdc thidu sd rdt ft ngudi theo quy
dinh tai Diem k Muc 2 Phdn I I Van ban nay);
+ Yung CO Didu kidn kinh td xa hgi dac biet khd khan theo quy dinh hien hanh.
b) Cac ddi tugng dugc giam 50% hgc phi gdm:
- Tre em hgc mau giao va hgc sinh, sinh vidn la con can bd, cdng nhan, vidn
chuc ma cha hoac me bi tai nan lao ddng hoac mac benh nghe nghiep dugc hudng trg
cap thudng xuydn;
- Tre em hgc mau giao va hgc sinh phd thdng cd cha me thugc hd can ngheo
theo quy dinh cua Thu tudng Chinh phu.
4. Ho trg chi phi hgc tap
a) Ddi tugng dugc hd trg chi phi hgc tap:
- Tre em hgc ml u giao va hgc sinh phd thdng mo cdi ca cha Idn me;
- Tre em hgc ml u giao va hgc sinh phd thdng bi tan tat, khuyet tat thugc didn
hd can ngheo theo quy dinh cua Thu tudng Chinh phu;
- Tre em hgc mau giao va hgc sinh phd thdng c6 cha me thugc didn hd ngheo
theo quy dinh cua Thii tudng Chinh phii.
hoc.
b) Muc ho trg:
- Muc h6 trg: 100.000 ding/hoc sinh/thang;
- Thdi gian dugc ho trg: Theo thdi gian hgc thuc t l va khong qua 9 thang/nam
Trong trudng hgp cd su trung lap ve ddi tugng hudng chinh sach hd trg chi phi
hgc tap quy dinh tai Khoan 3, Dieu 11 cua Nghj dinh 86/2015/ND-CP Ivdi cac van
ban quy pham phap luat khac dang thuc hien cd muc hd trg cao hon, thi dugc hudng
theo muc hd trg cao hon quy dinh tai van ban phap luat khac. i
III. HO SO, TRINH Tir THirC HIEN MIEN, GIAM HOC PHI VA HO
TRO CHI PHI HOC TAP i
^ y t I
1. Ddi vdi ngudi hgc tai cac co sd giao due mam non, phd thdng, giao due
nghe nghiep va giao due dai hgc cdng lap
a) Hd so:
- Don de nghi mien, giam hgc phi va ho trg chi phi hgc tap: I
+ Ddi vdi cac ddi tugng thugc dien dugc mien, giam hgc phi hgc mam non,
pho thdng, giao due thudng xuyen: Ml u don theo phu luc I . I
+ Ddi vdi cac doi tugng thugc dien dugc hd trg chi phi hgc tap hgc mim non,
pho thdng, giao due thudng xuyen: Ml u don theo phu luc II.
+ Ddi vdi cac ddi tugng thugc dien mien, giam hgc phi hgc d co sd giao due
nghe nghiep va giao due dai hgc: Ml u don theo phu luc III. i
- Ban sao chung thuc giay td chung minh thugc ddi tugng mien, giam hgc phi
va ho trg chi phi hgc tap ddi vdi cac doi tugng sau:
+ Giay xac nhan cua co quan quan ly ddi tugng ngudi cd cdng ddi vdi ddi
tugng dugc quy dinh tai Diem a Muc 2 Phan II van ban nay;
+ Giay xac nhan khuylt tat do Uy ban nhan dan d p xa d p hoac Quylt dinh ve
viec trg d p xa hgi cua Chii tich Uy ban nhan dan d p huyen ddi vdi ddi jtugng dugc
quy dinh tai Dilm b Muc 2 Phin II van ban nay va giay td chung minh la hd ngheo
hoac hd can ngheo do Uy ban nhan dan xa cap hoac xac nhan; {
r y f 7 r
+ Quyet dinh ve viec trg cap xa hgi cua Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen
ddi vdi doi tugng dugc quy dinh tai Dilm c Muc 2 Phan I I Van ban nay;
+ Giay td chung minh la hd ngheo do Uy ban nhan dan cap xa cap hoac xac
nhan cho ddi tuong duoc quy dinh tai Diem d Muc 2 Phan I I Van ban nay;
+ Giay chung nhan ddi tugng dugc hudng che do mien hgc phi theo mau sd 02
ban hanh kem theo Thdng tu lien tich sd 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngay 06/3/2012
cua Lien Bd Quoc phong va Bd Tai chinh hudng din thuc hien Nghi dinh sd
88/2011/ND-CP ngay 29/9/2011 ciia Chinh phii v l chi do, chinh sach doi voi gia
dinh ha si quan, binh si tai ngu doi voi dl i tucmg quy dinh tai Dilm d Muc 2 PhIn II
Van ban nay;
+ Gily khai sinh va gily td chung minh la ho ngheo hoac ho can ngheo do Uy
ban nhan dan d p xa d p hoac xac nhan cho dl i tuong dugc quy dinh tai Diem g Muc
2 Phan II Van ban nay;
+ Gily khai sinh va si hg khau thudng trii hoac gily dang ky tam^ tni dl i vdi
d l i tugng dugc quy dinh tai Dilm k Muc 2 va gach dau ddng thii ba Dilm a Muc 3
Phan II Van ban nay;
+ Bang tot nghiep trung hgc co sd dl i vdi dl i tugng dugc quy dinh tai Dilm m
Muc 2 PhIn II Van ban nay;
+ So hudng trg cap hang thang ciia cha hoac me bi tai nan lao dong hoac mac
benh nghi nghiep do t l chiic bao hiem xa hgi cap doi vdi ddi tugng dugc quy dinh tai
gach dau ddng thii nhat Diem b Muc 3 Phan II Van ban nay;
+ Giay td chiing minh la hg can ngheo do Uy ban nhan dan cap xa cap hoac
xac nhan cho dl i tugng dugc quy dinh tai gach dau ddng thii hai Dilm b Muc 3 Phan
II Van ban nay;
- Ddi vdi tre em mau giao va hgc sinh phd thdng vua thugc dien dugc mien,
giam hgc phi vua thugc dien dugc hd trg chi phi hgc tap, chi phai lam 01 bd h i so
cac gily td lien quan ndi tren kem cac don theo ml u (phu luc I va II) ciia Van ban
nay;
- Ngudi hgc thugc dien mien, giam hgc phi va hd trg chi phi hgc tap chi phai
lam 01 bd hd so nop Ian dau cho ca thdi gian hgc tap. Rieng ddi vdi ngudi hgc thugc
dien hd ngheo, hd can ngheo thi vao mdi dau hgc ky phai nop bd sung giay chung
nhan hd ngheo, hd can ngheo d l lam can cu xem xet mien, giam hgc phi va ho trg chi
phi hgc tap cho ky hgc tiep theo.
b) Trinh tu thuc hien:
- Trong vdng 45 ngay k l tu ngay khai giang nam hgc, cha me (hoac ngudi
giam hd) tre em hgc mau giao, hgc sinh phi thdng, hgc vien hgc chuong trinh trung
hgc CO sd va trung hgc phd thdng hgc d cac trung tam giao due thudng xuyen; hgc
sinh, sinh vien, hgc vien hgc d cac co sd giao due nghi nghiep va giao due dai hgc cd
Don de nghi miln, giam hgc phi va hd trg chi phi hgc tap va ban sao gily td chung
minh thugc ddi tugng mien, giam hgc phi va hd trg chi phi hgc tap giii co sd giao
due;
- Co sd giao due nghe nghiep va giao due dai hgc can cu vao chuyen nganh
hgc cua ngudi hgc de quyet dinh mien, giam hgc phi ddi vdi ngudi hgc thugc dien
mien, giam hgc phi dugc quy dinh tai: Dilm h, i Muc 2, gach dau ddng thu nhat, gach
dau dong thu hai Dilm a Muc 3 PhIn II Van ban nay.
c) Trach nhiem xet duyet va thim dinh h i sa:
- Doi voi trudng mam non va trung hoc co sd: Hieu trudng nha trudng cd trach
nhiem xet duyet hd so va lap danh sach hoc sinh dugc miln, giam hgc phi va ho trg
chi phi hgc tap gui phong giao due va dao tao; i
' 7 i
- Ddi vdi trudng trung hgc phd thdng va cac co sd giao due true thugc sd giao
due va dao tao: Hieu trudng nha trudng cd trach nhiem xet duyet h i so va lap danh
sach hgc sinh dugc miln, giam hgc phi va ho trg chi phi hgc tap gui sd giao due va
dao tao;
- Ddi vdi C O sd giao due nghe nghiep va giao due dai hgc: Thu trudng cac co
sd giao due nghe nghiep va giao due dai hgc cd trach nhiem xet duyet h i so va quylt
dinh mien, giam hgc phi ddi vdi hgc sinh, sinh vien va hgc vien; ding thdi lap danh
sach hgc sinh, sinh vien, hgc vien dugc mien, giam hgc phi bao cao co quan quan ly
cap tren true tiep. Co quan quan ly cap tren tham dinh, lap du toan kinh phi gui Sd
Tai chinh tdng hgp, trinh cap cd tham quyen b l tri kinh phi thuc hien trong du toan
ngan sach hang nam.
Thdi gian hgc sinh, sinh vien bi ky luat ngung hgc hoac budc thdi hgc, hgc luu
ban, hgc lai, hgc b l sung thi se khdng dugc cap bu tien miln, giam hgc plii.
2. Doi vdi ngudi hgc tai cac co sd giao due mIm non, ph i thdng, giao due
nghe nghiep va giao due dai hgc ngoai cdng lap; ca sd giao due nghe nghiep va giao
due dai hgc thugc doanh nghiep nha nude, td chuc kinh te
a) Trinh tu thuc hien va h i so:
Trong vdng 45 ngay ke tu ngay bat dau khai giang nam hgc, cha me (hoac
M 7 I
ngudi giam hd) tre em hgc mau giao, hgc sinh phd thdng; hgc sinh, sinh vien hgc d
cac CO sd giao due nghe nghiep va giao due dai hgc phai lam dan cd xac nhan cua
nha trudng gui ve: I
- Phdng giao due va dao tao: Ddi vdi tre em hgc mau giao, hgc sinh tieu hgc
thugc trudng hgp dugc ho trg chi phi hgc tap, hgc sinh hgc trung hgc ca sd (dan cap
bu tiln miln, giam hgc phi mau theo phu luc IV; dan ho trg chi phi hgc tap ml u theo
phu luc II). ;
i
r 7 I ^
- Sd giao due va dao tao: Ddi vdi hgc sinh hgc trung hgc phd thdng (dan cap
bu tiln miln, giam hgc phi mlu theo phu luc lY; dan ho trg chi phi hgc tap ml u theo
phu luc II). I
- Phdng lao ddng-thuang binh va xa hgi: Ddi vdi hgc sinh, sinh vien hgc d cac
CO sd giao due nghi nghiep va giao due dai hgc (mlu dan theo phu luc V)[
Tuy theo tung ddi tugng dugc miln, giam hgc phi va hd trg chi phi hgc tap,
kem theo dan la ban sao chiing thuc mot trong cac giay td dugc quy dinli tai Diem a
Muc 1 Phan III Van ban nay. Rieng ddi vdi ngudi hgc hgc cac nganh, nghe dugc quy
dinh tai Dilm h, i Muc 2 va gach dau ddng thii nhat, gach dau ddng thii hai Diem a 
y inhan cua Nha trudng.
b) Ddi vdi tre em mau giao va hoc sinh pho thdng vira thuoc dien dugc mien,
giam hgc phi vua thugc dien dugc hd trg chi phi hgc tap, chi phai lam 01 bd hd so
cac gily td lien quan ndi tren kem cac don theo mau (phu luc II va phu luc IV) cua
Van ban nay;
c) Ngudi hgc thugc dien dugc mien, giam hgc phi va hd trg chi phi hgc tap chi
phai lam 01 bd hd so nop ll n dlu cho ca thdi gian hgc tap. Rieng ddi vdi ngudi hgc
thugc dien hg ngheo, hd can ngheo thi vao dlu moi hgc ky phai nop bo sung gily
chung nhan hd ngheo, hd can ngheo de lam can cu xem xet mien, giam hgc phi va hd
trg chi phi hgc tap cho ky hgc tiep theo;
d) Trach nhiem xet duyet, thim dinh hd so va xac nhan:
- Doi vdi CO sd giao due mam non, pho thdng: Trong vdng 10 ngay kd tu khi
nhan dugc dcm de nghi d p bu hgc phi va ho trg chi phi hgc tap, Hieu trudng nha
trudng cd trach nhiem xac nhan day du cac ndi dung theo ml u quy dinh tai Phu luc I I
va Phu luc IV cua Van ban nay.
- Ddi vdi CO sd giao due nghd nghiep va giao due dai hgc: Trong vdng 10 ngay
ke tu khi nhan dugc don de nghi d p bu tidn midn, giam hgc phi, Thu trudng cac co
sd giao due nghd nghiep va giao due dai hgc cd trach nhiem xac nhan day dii cac ndi
dung dugc quy dinh tai Phu luc V kem theo Van ban nay;
- Thii trudng cac co sd giao due hoan toan chiu trach nhiem vd ndi dung da xac
nhan trdn don de nghj cua ngudi hgc.
- Ddi vdi cac Ian d p bu tidn mien, giam hgc phi va hd trg chi phi hgc tap cac
l l n sau, ngudi hgc khdng phai lam don dd nghi d p bu tidn midn, giam hgc phi va hd
trg chi phi hgc tap. Trong vdng 30 ngay ke tu khi bit dau hgc ky mdi co sd giao due
mam non, phd thdng, giao due nghd nghiep va giao due dai hgc cd trach nhiem cap
cho ngudi hgc Giay xac nhan dugc quy dinh tai Phu luc V I kem theo Van ban nay.
d) Thdi gian hgc sinh, sinh vidn bi ky luat ngung hgc hoac budc thdi hgc, hgc
luu ban, hgc lai, hgc bd sung thi se khdng dugc cap bu tidn midn, giam hgc phi.
Cac ndi dung khac chua tdng hgp trong van ban nay thuc hien theo quy dinh.
Sd Giao due va Dao tao tdng hgp cac quy dinh hien hanh vd muc thu hgc phi,
chinh sach midn, giam hgc phi va hd trg chi phi hgc tap, hd so, trinh tu thuc hien
chinh sach midn, giam hgc phi va hd trg chi phi hgc tap trong cac co sd giao due dd
cac Phong Giao due va Dao tao, cac co sd giao due bidt va chi dao thuc hien. Ydu cau
cac trudng va co sd giao due thdng bao cdng khai muc thu hgc phi, chinh sach midn,
giam hgc phi va hd trg chi phi hgc tap; hd so, trinh tu thuc hien chinh sach dd ngudi
hgc, cha me ngudi hgc va cac td chiic, ca nhan quan tam bidt. Trong qua trinh thuc
10 
hien co gi vuong mac, hoac chua ro pha
cuu hudng dan./. 

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Số: 527 /PGDĐT 27/12/2018 V/v tăng cường các biện pháp
đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019
Số: 02 /PGDĐT 03/01/2019 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường
Số: 18 /PGDĐT 10/01/2019 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch
số 361/KH-UBND .
Luật số: 25/2018/QH14 12/06/2018 LUẬT
TỐ CÁO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Tố cáo.
Số: 422/PGD&ĐT 25/09/2017 V/v chuẩn bị tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
02/ GM-TrMN 13/09/2017 Được sự nhất trí của phòng Giáo dục – Đào tạo Thạch Hà, sự cho phép của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trường mầm non Thạch Hội tổ chức Hội nghị CB,CC,VC,NLĐ năm học 2017 - 2018.
Số: 1223/SGDĐT-KHTC 24/08/2017 V/v cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018
Số: 316/PGDĐT 31/08/2017 Công văn về việc đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ 2/9 và khai giảng năm học mới
Số: 312/PGDĐT 30/08/2017 Công văn HD KG
Số 63/VHTT 30/08/2017 DS chuan bi t61 cho nam hoc moi 2017 -2018, So Giao due - Dao tao da
co van ban s6 1237/SGODT ngay 24/8/2017 vS viec huang d~n cac hoat dong d~u
nam hoc va l~ khai giang nam hoc 2017-2018. Nh~m dfry manh cong tac tuyen
truyen huang ung ngay toan dan dua tre dSn tnrong, Phong Van hoa - Thong tin
yeu cau Trung tam Van hoa Thong tin, ThS thao va Du lich, Dai Truyen thanh,
Truyen hinh huyen, UBNO cac xii, thj tran, cac co quan, dan vi dong tren dia ban
huyen tien hanh mot s6 nhiem V~I sau day:
Số: 565/BC-PGDĐT-GDMN 30/12/2016 BÁO CÁO
Sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 - Năm học 2016-2017
Bậc học Mầm non
Số: 25/PGDĐT 02/02/2017 V/v lập danh sách và hồ sơ tinh giản năm 2017 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
SGDDT-VP 13/01/2017 Ve viec lich nghi Tet va trien khai
thu'c hien cac nhiem vu truoc, trong va ' , .
sau Tet Nguyen dan Dinh Dan - 201 7
Số 12-PGDĐT/VP 10/01/2017 Về việc tăng cường công tác PCCC, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong dịp tết nguyên đán và lễ hội Xuân 2017
S6:./ ^ /SGDDT-VP 06/01/2017 V/v trien khai ke hoach ciia UBND
tinh ban dam An toan thirc pliam Tet
Nguyen dan Dinh Dau va miia Le
hoi Xuan 2017
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay261
  • Tháng hiện tại11,967
  • Tổng lượt truy cập1,024,475
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây