Tên / Số / ký hiệu : Số: /KH- MNH
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018

Ngày ban hành 25/04/2018
Loại văn bản Văn bản cấp trường
Người ký duyệt Trần thị hồng
Xem : 133 Tải về
Nội dung chi tiết
Thực hiện Công văn số: 547/SGDĐT-CTTT ngày 23/04/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công văn số: 147/PGDĐT CỦA Phòng giáo dục đào tạo huyện Thạch Hà ngày 24/4/2018 về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018; với chủ đề: “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng” từ ngày 29/4 đến ngày 6/5/2018. Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 như sau.
I. MỤC ĐÍCH
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về việc giữ gìn và bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Tuyên truyền, phổ  biến cho cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh về sự cần thiết và tầm quan trọng của nước đối với con người và cây, con vật. Sự cần thiết phải giữ gìn vệ sinh môi trường trong đời sống con người.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực hưởng ứng các hoạt động về nước sạch và vệ sinh môi trường
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường cần đảm bảo thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả.
III. NỘI DUNG
Chủ đề hưởng ứng “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”
1. Công tác tuyên truyền
- Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương tổ chức các chiến dịch, hoạt động truyên thông, treo băng rôn, biểu ngữ, áp phích, phát tài liệu, tờ rơi... về nước sạch và vệ sinh môi trường.
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông của nhà trường, về sử dụng, bảo quản công trình nước sạch, vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, nhân viên, học sinh, cộng đồng về nước sạch và vệ sinh môi trường.
         - Tổ chức tuyên truyền và tăng cường thực hành rửa tay bằng xà phòng với nước sạch cho trẻ.
Khẩu hiệu tuyên truyền “Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”.
2. Thời gian
Thời gian thực hiện hưởng ứng từ ngày 7/5/2018 đến ngày 12/5/2018.
3. Nội dung hoạt động
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường:
Lồng ghép các hoạt động để giáo dục cho trẻ biết tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe con người trong sinh hoạt, ăn uống hàng ngày; Từ đó trẻ biết bảo vệ nguồn nước như không vứt rác nưi nguồn nước…;
Nhà cung cấp nước cho nhà trường phải thực hiện nguồn nước đạt chất lượng nước sạch đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh.
Giáo viên biết sử dụng nguồn nước sạch an toàn cho trẻ, cho bản thân và gia đình để bảo vệ sức khỏe về lâu dài.
Thường xuyên làm vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh để bảo vệ môi trường.
Kiểm tra thường xuyên về nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày tại trường, nếu nước chưa qua xử lý đảm bảo an toàn phải được đun sôi cho trẻ uống.
Phối hợp với Trạm y tế tổ chức thực hiện tốt Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường năm 2018 theo hướng dẫn.
4. Tổ chức thực hiện
* Ban giám hiệu
Triển khai đến tận cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ và phụ huynh để cùng tham gia hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường năm 2018
Tổ chức ra quân, huy động đội ngũ nhà giáo tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả. các công trình nước sạch;
Rà soát các thiết bị lọc nước tại trường, bản ký hợp đồng nhà cung cấp nước cho trẻ uống hàng ngày để cung cấp đủ nguồn nước sạch cho trẻ đảm bảo an toàn về sức khỏe.
Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo dưỡng máy lọc nước, các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong nhà trường.
* Đối với giáo viên, nhân viên
 Tham gia tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, .. trong và xung quanh nhà trường.
Duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong trường.
Tổ chức các hoạt động góp phần bảo vệ nguồn nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường như:  Bảo vệ và sử dụng có hiệu quả  công trình nước sạch trong nhà trường, vệ sinh trường, lớp, khơi thông cống rãnh
Phối hợp với hợp tác xã môi trường thu gom và sử lý rác thải trong và xung quanh trường, trồng thêm cây xanh.
* Các tổ, bộ phận
            Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy về sử dụng và bảo quản các công trình nước sạch, vệ sinh trường học. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh theo đúng quy định. Đề xuất biểu dương các cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh trong trường.
            * Đối với phụ huynh
            Phối hợp với giáo viên để cho trẻ biết tầm quan trọng của nước sạch;
            Không đưa quà vặt đến trường cho con;
            Cùng với nhà trường bảo vệ và phát hiện nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và cộng đồng.
Trên đây là kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 của trường Mầm non Thạch Hội. Đề nghị tất cả các tổ, bộ phận, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt kế hoạch này./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD;
- Các bộ phận
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Thị Hồng