Tên / Số / ký hiệu : Kế Hoạch tết trung thu số 06/ KHTT-MNTH
Về việc / trích yếu

Thực hiện kế hoạch số 417/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phongf giáo dục đào tạo Thạch Hà về việc tổ chức tết trung thu 2017; Trường mầm non Thạch Hội lập kế hoạch triển khai các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường như sau

Ngày ban hành 25/09/2017
Loại văn bản Văn bản cấp trường
Người ký duyệt Trần Thị Hồng
Xem : 169 Tải về
Nội dung chi tiết

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2017
 
          Thực hiện kế hoạch số 417/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phòng giáo dục đào tạo Thạch Hà về việc tổ chức tết trung thu 2017; Trường mầm non Thạch Hội lập kế hoạch triển khai các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường như sau
          I. Mục đích yêu cầu
1. Truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự tham gia của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em trong tình hình mới để chuẩn bị triển khai thực hiện Luật Trẻ em được Quốc hội thông qua ngày 05/4/2016.
2. Tổ chức các hoạt động để tạo cơ hội cho trẻ em MN trên địa bàn xã , đặc biệt là trẻ em con gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, bình đẳng, tiết kiệm và bổ ích, góp phần định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc, vui chơi giải trí lành mạnh.
3. Vận động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… được vui Tết Trung thu.
          II. Đối tượng
          - Đối tượng tham gia: Học sinh toàn trường;
          - Trẻ em là con em của CBGV, CNV trong Nhà trường;
          III. Nội dung các hoạt động Tết Trung thu
          - Tổ chức tết trung thu cho các em thiếu nhi bao gồm: Múa lân, rước đèn đón trăng, văn nghệ, trò chơi, phá cỗ.
          - Phát quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em học tập.
          IV. Thời gian và địa điểm
          1. Thời gian: 14h30p ngày 2 tháng 10 năm 2017.
          2. Địa điểm: Sân trường;
          V. Ban tổ chức
                   1. Bà, Dương Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn trường - Trưởng ban
                   2. Bà, Trần Thị Nguyệt, PHT – Phó ban
                   3. Bà, Nguyễn Thị Hoài Trang, Bí thư chi đoàn - Phó ban
                   4. Bà, Nguyễn Thị Vân, P.Bí thư chi đoàn – Ban viên
                   5. Bà, Nguyễn Thị Thắm, TT tổ CM 4-5 tuổi       - Ban viên
                   6. Bà, Nguyễn Thị Tuyết, TT tổ CM 3T- nhà trẻ - Ban viên
                   7. Đ/c: Trần Thị Nguyệt, Kế toán - Ban viên
          VI. Tổ chức thực hiện
          1. BCH công đoàn
          - Tuyên truyền vận động sâu rộng trong các tổ chức chính trị hiểu về ngày tết trung thu cổ truyền của thiếu niên Việt nam:
+ Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước;
+ Luật Trẻ em năm 2016, các chương trình, chính sách, dự án đối với trẻ em của Đảng và Nhà nước, của Bộ, ngành, trung ương và của chính quyền địa phương các cấp;
+ Chỉ thị 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ chính trị, Chỉ thị 27-CT/TU ngày 27/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của TTCP về phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2010; Quyết định 34/2014/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn xã , phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 3/8/2015 của Chính phủ về phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của TTCP về phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 7/6/2016 của TTCP về phê duyệt nch]ơng trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020.
          - Rà soát danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
          - Tham mưu với các tổ chức cá nhân để vận động, tranh thủ, huy động các nguồn lực tặng quà cho các cháu;
          - Phối hợp với đoàn thanh niên để tổ chức các hoạt động;
          2. BCH chi đoàn
          Phối hợp với đoàn xã lập kế hoạch, cụ thể các hoạt động tổ chức tết trung thu;
          Chuản bị tốt nội dung tổ chức các hoạt động Vui têt trung thu.
          3. Ban tài chính
          Lập kế hoạch chi cụ thể trên cơ sở đúng nguyên tắc, thủ tục và các khoản chi theo kế hoạch.
          4. Tổ chuyên môn, giáo viên
          Chuẩn bị các hoạt động cho trẻ được vui chơi hoạt động gắn với việc giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc;
          Tuyên truyền, phối hợp với hội cha mẹ học sinh cùng tham gia chuẩn bị vui tết trung thu cho trẻ.
          Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức ngày tết Trung thu cho trẻ, con em CBGV, CNV nhà trường năm 2017, yêu cầu các tổ chức, cá nhân được phân công thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung được phân công./.