Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số:......../KH-MNTH 02/04/2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “RUNG CHUÔNG VÀNG” CHO TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC: 2017 – 2018

Tải về
Số: /KH- MNH 25/04/2018

KẾ HOẠCH Hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018

Tải về
Số: /KH- MNH 25/04/2018

KẾ HOẠCH Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” Năm 2018

Tải về
Kế Hoạch tết trung thu số 06/ KHTT-MNTH 25/09/2017

Thực hiện kế hoạch số 417/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phongf giáo dục đào tạo Thạch Hà về việc tổ chức tết trung thu 2017; Trường mầm non Thạch Hội lập kế hoạch triển khai các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường như sau

Tải về
Giấy mời/: 02/ GM-TrMN 13/09/2017

Được sự nhất trí của phòng Giáo dục – Đào tạo Thạch Hà, sự cho phép của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trường mầm non Thạch Hội tổ chức Hội nghị CB,CC,VC,NLĐ năm học 2017 - 2018.

Tải về
BC hội nghị Số: 02/BC-MNH 12/09/2017

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018

Tải về
Kế hoạch hội nghị Số: 05/KH -MNH 11/09/2017

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 như sau:

Tải về
Kế hoạch khai giảng năm học mới/Số: 04/KH-TrMN 30/08/2017

Thực hiện công văn hướng dẫn số 1237/SGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Sở giáo dục đào tạo, công văn số 321/PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động đầu năm học và khai giảng năm học 2017-2018; trường mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học 2017-2018 với các nội dung:

Tải về
Kế hoạch tuyển sinh/Số: 01/KHTS-MNH 07/08/2017

Thực hiện công văn số 261/HD- PGDĐT ngày 4 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Hà về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh năm học 2017-2018; Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2017 - 2018 với những nội dung sau:

Tải về
Số: 08/QĐ-TrMN 27/03/2017

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017

Tải về
1, 2, 3, 4 Trang sau