STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 527 /PGDĐT 27/12/2018 V/v tăng cường các biện pháp
đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019
2 Số: 02 /PGDĐT 03/01/2019 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường
3 Số: 18 /PGDĐT 10/01/2019 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch
số 361/KH-UBND .
4 Luật số: 25/2018/QH14 12/06/2018 LUẬT
TỐ CÁO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Tố cáo.
5 Số:......../KH-MNTH 02/04/2018 KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI “RUNG CHUÔNG VÀNG” CHO TRẺ 5 TUỔI
NĂM HỌC: 2017 – 2018
6 Số: /KH- MNH 25/04/2018 KẾ HOẠCH
Hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018
7 Số: /KH- MNH 25/04/2018 KẾ HOẠCH
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” Năm 2018
8 số: 417//PGDĐT 21/09/2017 V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2017
9 Số: 422/PGD&ĐT 25/09/2017 V/v chuẩn bị tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
10 số 06/ KHTT-MNTH 25/09/2017 Thực hiện kế hoạch số 417/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phongf giáo dục đào tạo Thạch Hà về việc tổ chức tết trung thu 2017; Trường mầm non Thạch Hội lập kế hoạch triển khai các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường như sau
11 02/ GM-TrMN 13/09/2017 Được sự nhất trí của phòng Giáo dục – Đào tạo Thạch Hà, sự cho phép của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trường mầm non Thạch Hội tổ chức Hội nghị CB,CC,VC,NLĐ năm học 2017 - 2018.
12 Số: 02/BC-MNH 12/09/2017 BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2016-2017;
Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018
13 Số: 05/KH -MNH 11/09/2017 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 như sau:
14 Số: 1223/SGDĐT-KHTC 24/08/2017 V/v cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018
15 Số: 316/PGDĐT 31/08/2017 Công văn về việc đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ 2/9 và khai giảng năm học mới
16 S6:M^//SGDDT-KHTC 21/08/2017 Thong bao miic thu va trinh tu
thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg
chi phi hoc tap tu nam hoc 2017-2018
17 Số: 1237/SGDĐT-VP 24/08/2017 Thực hiện Công văn số 3745/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 17/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017-2018. Công văn số 3902/BGDĐT-VP ngày 23/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức Khai giảng năm học 2017-2018; Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 03/8/2017 ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT triển khai thực hiện cụ thể như sau:
18 Số: 312/PGDĐT 30/08/2017 Công văn HD KG
19 Số:313/BC-PGDĐT 30/08/2017 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018
I. NHIỆM VỤ CHUNG
Thực hiện tốt chương trình GDMN sau chỉnh sửa. Tập trung đổi mới hoạt động CSGD trẻ theo quan điểm “Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường; quan tâm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật;
Củng cố, nâng cao chất lượng PCGDMN TENT. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, hạn chế tình trạng học nhờ, học tạm…, thực hiện đúng lộ trình về XD trường MN đạt CQG theo kế hoạch của từng địa phương.
20 Số 63/VHTT 30/08/2017 DS chuan bi t61 cho nam hoc moi 2017 -2018, So Giao due - Dao tao da
co van ban s6 1237/SGODT ngay 24/8/2017 vS viec huang d~n cac hoat dong d~u
nam hoc va l~ khai giang nam hoc 2017-2018. Nh~m dfry manh cong tac tuyen
truyen huang ung ngay toan dan dua tre dSn tnrong, Phong Van hoa - Thong tin
yeu cau Trung tam Van hoa Thong tin, ThS thao va Du lich, Dai Truyen thanh,
Truyen hinh huyen, UBNO cac xii, thj tran, cac co quan, dan vi dong tren dia ban
huyen tien hanh mot s6 nhiem V~I sau day:
21 Số: 04/KH-TrMN 30/08/2017 Thực hiện công văn hướng dẫn số 1237/SGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Sở giáo dục đào tạo, công văn số 321/PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động đầu năm học và khai giảng năm học 2017-2018; trường mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học 2017-2018 với các nội dung:
22 Số: 01/KHTS-MNH 07/08/2017 Thực hiện công văn số 261/HD- PGDĐT ngày 4 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Hà về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh năm học 2017-2018;
Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2017 - 2018 với những nội dung sau:
23 Số: 08/QĐ-TrMN 27/03/2017 QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban chỉ đạo
" Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017
24 Số: 24/BC-PGDĐT 23/01/2017 BÁO CÁO
Sơ kết học kỳ I; phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II
năm học 2016-2017
25 Số: 565/BC-PGDĐT-GDMN 30/12/2016 BÁO CÁO
Sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 - Năm học 2016-2017
Bậc học Mầm non
26 Số: 25/PGDĐT 02/02/2017 V/v lập danh sách và hồ sơ tinh giản năm 2017 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
27 SGDDT-VP 13/01/2017 Ve viec lich nghi Tet va trien khai
thu'c hien cac nhiem vu truoc, trong va ' , .
sau Tet Nguyen dan Dinh Dan - 201 7
28 Số:26/BCSKTĐ- MNH 12/01/2017 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của phòng. Với phong trào thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn kết chặt chẽ nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Với những kết quả đạt được cụ thể như sau:
29 Số 12-PGDĐT/VP 10/01/2017 Về việc tăng cường công tác PCCC, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong dịp tết nguyên đán và lễ hội Xuân 2017
30 S6:./ ^ /SGDDT-VP 06/01/2017 V/v trien khai ke hoach ciia UBND
tinh ban dam An toan thirc pliam Tet
Nguyen dan Dinh Dau va miia Le
hoi Xuan 2017
31 Số: 10/PGDĐT 10/01/2017 V/v hướng dẫn công tác NCKH, SKKN năm học 2016-2017
32 Số: 08/PGD&ĐT-TV 10/01/2017 V/v thực hiện bảo hiểm cho cán bộ, giáo viên MN năm 2017.
33 S6: /SGDDT-TTr 21/12/2016 V/v chi dao thirc hien cong tac
ti8p cong dan, giai quyet khieu nai, to cao
theo Kit luan ciia Thu tuong Chinh phu
34 Số 25/BCHT-TMN 31/12/2016 Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, tổ chức tốt các ngày hội ngày lễ trong năm học 2016-2017, trường đã tổ chức “ Tiếng hát dân ca và các trò chơi dân gian” với những nội dung và kết quả như sau:
35 Số: 22/BC- CCDS 26/12/2016 Kết quả tổ chức Tháng hành động Quốc Gia về Dân số, ngày dân số Việt Nam và kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công tác Dân số-KHHGĐ
36 Số 23/BCSKHK1-MNH 27/12/2016 Báo cáo sơ kết học kỳ 1
37 Số 20/KH-MNH 12/12/2016 Kế hoạch thi tiếng hát dân ca, trò chơi dân gian cấp trường năm học 2016-2017
38 Số 06/TB-TrMN 27/12/2016 Về việc an toàn trường học
39 CV số 1839/SGD ĐT-GDTH 23/12/2016 Về việc tăng cường công tác an toàn trường học
40 Số 27 - HD/HU 06/10/2016 HƯỚNG DẪN
CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ
41 Số: 515 /PGDĐT 18/11/2016 v/v quy hoạch cán bộ
42 Số 15/KHTMN 02/11/2016 KẾ HOẠCH
V/v tổ chức hoạt động chào mừng 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982 – 20/11/2016)
43 Số: 19/ KH-MNTH 07/09/2016 KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2016
44 Số: 18/KH-MNTH 06/09/2016 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017
45 Số:17/KH-TrMN 29/08/2016 KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
NĂM HỌC 2016-2017
46 Số: 167/PGDĐT 11/05/2016 V/v tăng cường tuyên truyền, không để tai nạn đuối nước đối với học sinh
47 Số 11/QĐ-TrMN 09/05/2016 QUYẾT ĐỊNH
(Về việc thành lập Đoàn kiểm kê tài sản năm học 2015 -2016)
48 Số: 01/PA- TrMN 27/04/2016 PHƯƠNG ÁN
Phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh và
siêu bão của trương mầm non Thạch Hội năm 2016
49 Số: 151/TB-PGDĐT 26/04/2016 THÔNG BÁO
Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản
50 Số: 144/PA- PGDĐT 20/04/2016 PHƯƠNG ÁN
Phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh và
siêu bão của Ngành Giáo dục – Đào tạo năm 2016
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay38
  • Tháng hiện tại8,356
  • Tổng lượt truy cập1,007,506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây