Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 527 /PGDĐT 27/12/2019

V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019

Tải về
Số: 02 /PGDĐT 03/01/2019

V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường

Tải về
Số: 18 /PGDĐT 10/01/2019

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 361/KH-UBND .

Tải về
Kế hoạch số: 417//PGDĐT 21/09/2017

V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2017

Tải về
Công văn/Số: 422/PGD&ĐT 25/09/2017

V/v chuẩn bị tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Tải về
Công văn đảm bảo trật tự ATGT trong dịp 2/9, KG/Số: 316/PGDĐT 31/08/2017

Công văn về việc đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ 2/9 và khai giảng năm học mới

Tải về
Công văn HD KG/Số: 312/PGDĐT 30/08/2017

Tải về
Kế hoạch bậc học MN 2017-2018/Số:313/BC-PGDĐT 30/08/2017

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 I. NHIỆM VỤ CHUNG Thực hiện tốt chương trình GDMN sau chỉnh sửa. Tập trung đổi mới hoạt động CSGD trẻ theo quan điểm “Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường; quan tâm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; Củng cố, nâng cao chất lượng PCGDMN TENT. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, hạn chế tình trạng học nhờ, học tạm…, thực hiện đúng lộ trình về XD trường MN đạt CQG theo kế hoạch của từng địa phương.

Tải về
Tuyên truyền ngày TDĐTĐT/Số 63/VHTT 30/08/2017

DS chuan bi t61 cho nam hoc moi 2017 -2018, So Giao due - Dao tao da co van ban s6 1237/SGODT ngay 24/8/2017 vS viec huang d~n cac hoat dong d~u nam hoc va l~ khai giang nam hoc 2017-2018. Nh~m dfry manh cong tac tuyen truyen huang ung ngay toan dan dua tre dSn tnrong, Phong Van hoa - Thong tin yeu cau Trung tam Van hoa Thong tin, ThS thao va Du lich, Dai Truyen thanh, Truyen hinh huyen, UBNO cac xii, thj tran, cac co quan, dan vi dong tren dia ban huyen tien hanh mot s6 nhiem V~I sau day:

Tải về
Số: 24/BC-PGDĐT 23/01/2017

BÁO CÁO Sơ kết học kỳ I; phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017

Tải về
1, 2, 3, 4 Trang sau