Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Luật số: 25/2018/QH14 12/06/2018

LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Tố cáo.

Tải về
Số:......../KH-MNTH 02/04/2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “RUNG CHUÔNG VÀNG” CHO TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC: 2017 – 2018

Tải về
Số: /KH- MNH 25/04/2018

KẾ HOẠCH Hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018

Tải về
Số: /KH- MNH 25/04/2018

KẾ HOẠCH Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” Năm 2018

Tải về
Kế hoạch số: 417//PGDĐT 21/09/2017

V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2017

Tải về
Công văn/Số: 422/PGD&ĐT 25/09/2017

V/v chuẩn bị tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Tải về
Kế Hoạch tết trung thu số 06/ KHTT-MNTH 25/09/2017

Thực hiện kế hoạch số 417/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phongf giáo dục đào tạo Thạch Hà về việc tổ chức tết trung thu 2017; Trường mầm non Thạch Hội lập kế hoạch triển khai các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường như sau

Tải về
Giấy mời/: 02/ GM-TrMN 13/09/2017

Được sự nhất trí của phòng Giáo dục – Đào tạo Thạch Hà, sự cho phép của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trường mầm non Thạch Hội tổ chức Hội nghị CB,CC,VC,NLĐ năm học 2017 - 2018.

Tải về
BC hội nghị Số: 02/BC-MNH 12/09/2017

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018

Tải về
Kế hoạch hội nghị Số: 05/KH -MNH 11/09/2017

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 như sau:

Tải về
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang sau