Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Kế hoạch số: 417//PGDĐT 21/09/2017

V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2017

Tải về
Công văn/Số: 422/PGD&ĐT 25/09/2017

V/v chuẩn bị tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Tải về
Kế Hoạch tết trung thu số 06/ KHTT-MNTH 25/09/2017

Thực hiện kế hoạch số 417/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phongf giáo dục đào tạo Thạch Hà về việc tổ chức tết trung thu 2017; Trường mầm non Thạch Hội lập kế hoạch triển khai các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường như sau

Tải về
Giấy mời/: 02/ GM-TrMN 13/09/2017

Được sự nhất trí của phòng Giáo dục – Đào tạo Thạch Hà, sự cho phép của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trường mầm non Thạch Hội tổ chức Hội nghị CB,CC,VC,NLĐ năm học 2017 - 2018.

Tải về
BC hội nghị Số: 02/BC-MNH 12/09/2017

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018

Tải về
Kế hoạch hội nghị Số: 05/KH -MNH 11/09/2017

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 như sau:

Tải về
Công văn/Số: 1223/SGDĐT-KHTC 24/08/2017

V/v cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018

Tải về
Công văn đảm bảo trật tự ATGT trong dịp 2/9, KG/Số: 316/PGDĐT 31/08/2017

Công văn về việc đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ 2/9 và khai giảng năm học mới

Tải về
Công văn sở GDĐT về mức thu học phí/S6:M^//SGDDT-KHTC 21/08/2017

Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap tu nam hoc 2017-2018

Tải về
hướng dẫn tổ chức hoạt động đầu năm học và tổ chức Lễ khai giảng/Số: 1237/SGDĐT-VP 24/08/2017

Thực hiện Công văn số 3745/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 17/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017-2018. Công văn số 3902/BGDĐT-VP ngày 23/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức Khai giảng năm học 2017-2018; Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 03/8/2017 ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT triển khai thực hiện cụ thể như sau:

Tải về
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang sau